نماز بدون وضو،یاری نکردن ضعیف

امام صادق(ع): مردی از نیکان را در قبرش نشاندند و گفتند:ما صد تازیانه از عذاب الهی به تو می زنیم .گفت:طاقت ندارم.پس به او تخفیف دادند و کم کردند تا رساندند به یک تازیانه و گفتند از این یک تازیانه چاره ای نیست.گفت چرا می زنید؟گفتند: به خاطر آنکه روزی بدون وضو نماز خواندی ، و بر ضعیفی عبور کردی و اورا یاری نکردی. پس چون یک تازیانه به او زدند قبرش مملو از آتش شد.علل الشرایع ج1 ص359

/ 1 نظر / 10 بازدید

[دست]