وحشی گری در اروپا وآمریکا(2)

تنها فرق این فروشگاه با سایر فروشگاه ها این است که در آن انسان ها خریدار نیستند بلکه جنس فروخته شده هستند بله درست فهمیدید این یک فروشگاه آدم فروشی است وقتی در خیابان از جلوی فروشگاه عبور می کنی و در قفسه ها می نگری زن های عریان و فاحشه ای را می بینی که اصالتا اهل مناطق شرقی اروپا از کشورهای فقیری که برای داشتن درآمد فریب داده شده اند و برای بهره کشی جنسی به مرکز اروپا آورده شده اند قرار دارند شما می توانی برای انتخاب از قفسه های مختلف بازدید داشته باشید این زنان عریان را به طور کامل معاینه نمایید و با بهایی بسیار اندک باهرکدام از آنها رابطه ی جنسی برقرار نماید و در انتها مبلغ را پرداخته و از فروشگاه خارج شوید شاید باور نکنید در اروپایی که دادحقوق بشر و حقوق زنانش گوش جهان را کر کرده باشد این اتفاقات بیافتد اما در کمال ناباوری این مراکز در اروپا مجوز قانونی داشته و به شهرداری مالیات پرداخت می کنند.

/ 0 نظر / 7 بازدید