انواع شنیدن و نشنیدن

به نام خدای آفریننده ی من   من نیافریدی ز هیچ مخلوق کم

گوش ها از دهان باید بست

طور دیگر باید شنید

شاید پشت این جسم خاکی

روحی آسمانی حرف زند

حرف هایی که باید گفته شود بسیار کم

حرف های ناگقتنی بسیار است

پس بگذار ناگفتنی ها را بشنویم

ازجوادباباپوراتشگاه

/ 0 نظر / 5 بازدید