معنای عدل الهی

دلایل عقلی بر عدل الهی:ظلم زشت است و خدا منبع همه ی زیبایی ها است خدا ظلم نمی کند زیرا عوامل ظلم که در زیر آمده در خدا نیست: 1- نیاز 2-جهل و نادانی  3- رزیلت های اخلاقی   4-عجز و ناتوانی 

توضیح عوامل ظلم:کسی ظلم می کند که به چیزی نیاز داشته باشد و بخواهد آنرا از راه ظلم بدست آورد ولی خدا به هیچ چیز نیاز ندارد.  کسی ظلم می کند که زشتی ظلم را نداند، که خدا مطلع از همه ی امور است. کسی ظلم می کند که در وجودش کینه ، عداوت ، حسد ،خودخواهی و هواپرستی  باشد که در خدا منبع خوبی ها و مبری از بدی ها است. کسی ظلم می کند که عاجز ازدفع خطرات به روش عادی آنها باشد و مجبور است از راه ظلم آنها را دفع کند که خدا منبع تمام قدرت هاست و هیچ عجزی در او راه ندارد.

معنای عدل الهی:1- انجام هر کاری با حکمت و مصلحت   2- برابری همه ی انسان ها در برابر خدا.   3- قضاوت بر حق.   4- قرار دادن هر چیز در جای خود.   5- عمل بر مبنای هدفداری امور.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهدی

اینم خوب بود