اگر خدا عادل است چرا به بعضی از گناهکاران مال و ثروت فراوان میدهد؟

 

ا

آل عمران آیه ی 178:چون فونت نامناسب بود از عبارت عربی آیه چشم پوشی کردم اما ترجمه ی آن:"کسانی که کافر شده اند هرگز گمان نکنند مهلتی که به آنها داده ایم به سود آنهاست. ما به آنها مهلت دادیم تا گناهانشان را بیشتر کنند و برای آنها عذابی خوارکننده است"

دقت کردید جواب خدا به این شبهه چه بود مال و ثروت و فرزندان و سرجمع هرچه که شما برای گناهکاران نعمت به حساب می آورید خدا از این جهت در اختیارآنها قرار داده که بوسیله ی این امکانات‘ آنها به انجام گناهان بیشتری اقدام کنند و عذاب آنها شدیدتر گردد البته خدا آنها را مجبور به انجام گناه نمی کند چه بسا آنها را مجبور به ترک گناه کند ولی به هرحال این یک سنت الهی به نام امداد است که در مرحله شدیدتر به امهال و استدراج منتهی می گردد.

از این پاسخ خدا متوجه می شویم خدا تا چه اندازه عادل است زیرا بابت نعمتی که می دهد پاسخ هم می خواهد اما در رابطه با نعمتی که نمی دهد دیگر پاسخی نمی خواهد و فقط از نعمت های داده شده بازخواست می کند.

/ 0 نظر / 10 بازدید