خداوند کجاست؟در آسمان است؟!!!!!!

یکی از دانشمندان یهود نزد خلیفه ی اول یا دوم رفت و گفت:تو جانشین پیامبری؟ گفت اری. پرسید خداوند کجاست؟آیا در آسمان است یا در زمین؟ خلیفه گفت:در آسمان بر عرش قرار دارد. یهودی گفت بنابراین زمین از او خالی است. خلیفه گفت از من دورشو وگرنه تورا به قتل می رسانم. یهودی با تعجب برگشت و اسلام را مسخره کرد. امیرالمومنین(ع)باخبر شد و به او فرمود من از سوال تو و از جوابی که شنیدی باخبرم. ما می گوییم خداوند متعال مکان را آفرید ، بنابراین ممکن نیست خودش مکانی داشته باشد و برتر از آن است که مکانی او را در خود جای دهد آیا در کتاب خود ندیده ای که روزی موسی بن عمران (ع) نشسته بود فرشته ای از شرق آمد حضرت فرمود از کجا آمده ای؟گفت از نزد پروردگار.فرشته ای از غرب آمد و باز از او هم همان سوال را کرد و فرشته گفت از نزد پروردگار و باز فرشته ای از آسمان آمدو همان جواب رادادو فرشته ای دیگر از اعماق زمین آمد و باز همان جواب را داد.در اینجا موسی بن عمران(ع) فرمود منزه است پروردگار که هیچ مکانی از او خالی نیست و هیچ مکانی به نزدیکتر از مکان دیگر نیست.یهودی گفت: من گواهی می دهم که حق مبین همین است و تو از همه شایسته تر به مقام پیامبرت هستی.پیام قرآن ج4ص274

/ 0 نظر / 8 بازدید