به نام خدایی که هیچ را هستی بخشید   به هر بیابان دل بذر محبت بخشید

در پینگ پنگ زمانه باختیم و خرسندیم

خاطر نرود بیش ازاین game جایی

تنها دلخوشی مان همان یک setبود

که همان را هم marsشدیم و خرسندیم

زیرا نیست روزگار بیش از این

بنگر که توپ به کدام سمت ایزد زد


ادامه مطلب ...