به نام الله

زمانی که پیغمبر(ص)به طرف مسجد می رفتند تا اقامه نماز جماعت کنند دختری ایشان را صدا زدو به ایشان عرض کرد یا رسول الله دختری هستم که خواستگار ندارم و به ازدواج نیاز دارم از شما می خواهم برایم همسری بیابید.پیغمبر(ص) فرمود بعد از نماز همسری برای تو پیدا خواهم کرد.نماز پیغمبر(ص)تمام شد چندنفر از جوانانی را که می دانست مجرد هستند را صدا زد و فرمود کدام یک از شما می خواهد ازدواج نماید همه آنها گفتند می خواهیم ازدواج کنیم پس چند نفر از بهترین آنان را انتخاب کرد و دختر را نزد خود خواند و به پسران فرمود هر کدام شرایط خود را بیان کنند بعد بیان شرایط هر کدام پیغمبر(ص) به دختر فرمود با کدام یک از آنها می خواهی ازدواج کنی و دختر یکی از آنها را انتخاب کرد و پیغمبر(ص)برایشان صیغه ی عقد را خواند و محرمیت بینشان جاری کرد. و از مال خود برایشان مراسم گرفت ومهریه ی دختررا پرداخت کرد.