1-باقی ماندن زشتی و کراهت بازی های قمار اذهان عمومی 2-جلوگیری از اعتیاد به انجام قمار و بازی با ابزار قمار 3-جلوگیری از هدر رفتن وقت و عمر انسان 4-پرداختن به امور مهم زندگی و رسیدگی به اعضای خانواده 5-دور نشدن از خدا و یاد او این دلایل برای انسان هایی که درست دراین مورد فکرکنند کافیست