"مَا أصابَکَ مِن حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ...............فَمِن نَفسِکَ"ترجمه:"آنچه از حسنات(خوبی ها و پیروزی ها)به تو میرسد از ناحیه ی خداوند است و آنچه از بدی ها (ناراحتی ها و شکست ها)دامنگیر تو می شود از ناحیه ی خود تو است."نساء79

یعنی اینکه اگر خانواده ای صاحب بچه ای معلول می شود این معلولیت ناشی از نعوذبالله ظلم خدا نیست بلکه ناشی از ظلم پدرو مادر است که بارعایت نکردن نکات بهداشتی موجب این معلولیت گشته اند یا

حوادث ناگوار ناشی از قوانین الهی

مصیبت های بسیاری که دامنگیر انسان می شود حاصل نعوذبالله ظلم خدا به یک گروه یا فرد نیست بلکه حاصل نشناختن قوانین هستی است که اگر رعایت بشود این حوادث و بلایا بوجود نمی آید مثلاخیلی شده خانواده ای جوان عزیز خود را ناگهان از دست بدهد یا فردی تمام ثرمایه ی خود را و یا طی یک دزدی و درگیری جان ها و مال های بسیاری از دست برود قرآن در پاسخ می فرماید:"هر مصیبتی که به شما می رسد نتیجه ی اعمال شماست"نساء79

بعضی از قوانین هستی:1- در جاییکه زنا زیاد شود مرگ جوانان زیاد می گردد    2- در جاییکه امربه معروف و نهی از منکر نباشد ویا کم باشد اشرارو اراذل و اوباش ، سلطان و مسلط بر مردم می گردند.    3-به واسطه بعضی از گناهان زلزله زیاد و به طور غیرعادی افزایش می یابد.    4- اگر به کسی خیانت کنی به تو خیانت می شود   5- اگر مزاحمت و ظلمی کنی برای تو همین موضوع رخ می دهد.و...

اینها نمونه هایی از قوانین هستی هستند که نظام جهان را سامان بخشیده اند و انسان ها با رعایت آنها خود را از خیلی از حوادث مصون می دارند.پس اینگونه بلایا ناشی از ظلم انسان ها به خودشان است.