به نام خدایی که هیچ را هستی بخشید   به هر بیابان دل بذر محبت بخشید

در پینگ پنگ زمانه باختیم و خرسندیم

خاطر نرود بیش ازاین game جایی

تنها دلخوشی مان همان یک setبود

که همان را هم marsشدیم و خرسندیم

زیرا نیست روزگار بیش از این

بنگر که توپ به کدام سمت ایزد زد


که همان را قوی ساز

ورنه باختی همین یکی دو setرا

در ره دوست پی در پی می بازیم نه از نابلدی     بلکه بهر رضایت اوست که اینگونه کردیم

پس الهی در این پینگ پنگ زمان امتیاز ها را بهر خود ندان

که ماییم ز روی تواضع پشت سر هم امتیاز می دهیم

پس برما مگیر و عتاب مکن 

زیرا یکی دو set بودیم همبازی

شعر از جواد باباپوراتشگاه